STIFTELSE

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Idrættens Hus, Brøndby lørdag den 21. marts 1992

Navn og hjemsted Foreningens navn er "Dansk Idrætspsykologisk Forum" (DIFO). Dens hjemsted er formandens bopælskommune.

 

FORMÅL OG OPGAVER

Foreningen har til formål at samle og udveksle erfaringer mellem idrætsudøvere, trænere, ledere og faggrupper for at fremme og udvikle idrætspsykologisk forskning, udviklingsarbejde, undervisning og praksis. Følgende opgaver betragter foreningen som særlig vigtige:

·      at give inspiration og faglig støtte til idrætspsykologisk forskning, udviklingsarbejde, undervisning og praksis.

·      at fremme udveksling og formidling af idrætspsykologisk viden, dels ved afholdelse af møder og seminarer, dels ved offentliggørelse af praktisk og teoretisk viden inden for området.

·      at skabe og formidle nye initiativer inden for idrætspsykologien.

·      at skabe overblik og fremme mulighederne for uddannelse inden for det idrætspsykologiske område.

·      at repræsentere idrætspsykologien både nationalt og internationalt.

·      at informere offentligheden om idrætspsykologisk praksis og teori.

 

MEDLEMSFORHOLD

OPTAGELSE

Alle enkeltpersoner med interesse for foreningens formål og opgaver kan blive medlem. Desuden kan foreninger, institutioner og organisationer optages som støttemedlemmer. Indmeldelse sker ved tilmelding på DIFOs hjemmeside eller skriftlig henvendelse til foreningens kasserer. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generelforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generelforsamlingen vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til regnskabsårets udgang. Når et medlem er i kontingentresistance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Bestyrelsen har desuden mulighed for at suspendere et medlem, der handler til skade for foreningen. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere vedkommende medlem. Den pågældende har krav på at få skriftlig meddelelse om suspenderingen senest 3 døgn før generalforsamlingen og ret til at tale sin sag på denne. Eksklusion eller slettelse på grund kontingentresistance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

KONTINGENT

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til foreningens bankkonto jf. tilsendt faktura og indenfor betalingsfristen. Generalforsamlingen kan beslutte et særligt kontingent såvel for uddannelsessøgende, arbejdsledige og pensionister som for støttemedlemmer (foreninger, organisationer og institutioner).

 

GENERALFORSAMLINGEN

KOMPETENCE

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen udgøres af samtlige fremmødte medlemmer af foreningen. Desuden har en repræsentant for de foreninger, institutioner og organisationer, der er optaget som støttemedlemmer, forslags- , møde- og taleret på generalforsamlingen, men ikke stemmeret. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

TIDSPUNKT OG INDKALDELSE

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering og skriftlig meddelelse til medlemmerne og støttemedlemmerne.

Den specificerede dagsorden bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene skal optages i dagsordenen.

DAGORDEN OG GENNEMFØRELSE

Dagordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af evt. suppleant til bestyrelsen.

Evt.

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra sager om eksklusion, jfr. pkt. 3b. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis tre medlemmer ønsker det, skal afstemning og valg dog foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori der ligeledes optages referat af forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 del af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1. måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden følger bestemmelserne i pkt. 4b.

 

BESTYRELSEN

OPGAVE OG VALG

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, og yderligere 7 medlemmer. I alt består bestyrelsen af 9 stemmeberettigede medlemmer (kassere er ikke stemmeberettiget).

Herudover findes der også en ekstra gruppe i bestyrelsen, som varetager foreningens tidsskrift og anden kommunikation. Denne gruppe består af 3 personer (dobbeltroller kan forekomme), som også er en del af bestyrelsen (dog ikke stemmeberettigede, hvis ikke officielt medlem af bestyrelsen).

Formanden vælges ved en særlig afstemning. Valget træffes ved simpel stemmeflerhed, dvs. at den kandidat der opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, er valgt. Formanden er på valg hvert andet år. Samme regler gælder næstformanden.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og stiller op individuelt i en særskilt afstemning fra formand og næstformand. Desuden vælges en evt. suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Valget af disse bestyrelsesmedlemmer og suppleanten afgøres ved relativt flertal. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Redaktørgruppen som varetager tidsskrift og kommunikation, udpeges af den fungerende bestyrelse.

BESTYRELSESARBEJDET

Bestyrelsen konstituerer sig senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand, kasserer og formand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme udslagsgivende.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol/referat.

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomisk dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

REGNSKAB

Foreningens regnskab er kalenderåret.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

REVISION

En uvildig revisor skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status skal godkendes af revisor.

Den uvildige revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Der føres en revisionsprotokol.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

OPLØSNING

Bestemmelserne om foreningens kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med overnævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Indkaldelse til ny generalforsamling i henhold til ovennævnte skal finde sted inden for 6 måneder, dog tidligst efter 4 uger.

På generalforsamlingen skal der træffes bestemmelse om, hvorledes foreningsformuen skal anvendes til fordel for dansk idrætspsykologisk forskning og udviklingsarbejde. Simpelt flertal er her tilstrækkeligt.