Går du med en drøm om at starte egen virksomhed?

DIFO hjemmesidefront.png
 
 

En karriere som selvstændig sportspsykolog?

DIFO giver her et par råd med på vejen

Vil du gerne arbejde som selvstændig sportspsykologisk konsulent? Så skal du måske starte din egen virksomhed.

På denne side har vi samlet noget af den information du bør sætte dig ind i, når du vil starte din egen virksomhed. Det er langt fra en uoverkommelig opgave at starte som selvstændig, men vi anbefaler at man sætter sig grundigt ind i de mest almindelig ting til en start. At komme godt fra start afhænger af god forberedelse og klargørelse.

Vi har derfor forsøgt os med en liste over de mest væsentlige ting, som du bør vide noget om og sætte dig ind i, når du starter eller driver egen virksomhed, samt nogle links til hvor du kan finde mere information. Guiden præsenterer centrale overvejelser, som kan være fornuftige, men den er ikke uudtømmelig og hver virksomhed vil være forskellig. Så brug den på din egen måde.

 

Oprettelse af virksomhed

Ønsker man at starte en virksomhed skal man have et CVR nr. Oprettelse af et CVR nr. klarer man på virk.dk med sit nemID. Inden da skal man tage stilling til hvilken virksomhedsform man finder passende.

De mest almindelig virksomhedstyper er:

Enkeltmandsvirksomhed: En personligt ejet enkeltmandsvirksomhed. Denne form er den mest almindelig blandt iværksættere. Vær opmærksom på personlige hæftningsregler ved denne virksomhedstype.

Interessentselskab – I/S: Her er der tale om en virksomhed med flere end én ejer. Vær opmærksom på personlige hæftningsregler ved denne virksomhedstype.

Anpartsselskab – ApS: En selvstændig juridisk enhed, som kræver 50.000 kr. i startkapital. Ved et ApS hæfter du udelukkende for den kapital som du har smidt i selskab. At oprette et ApS kræver en del forberedelse. Læs mere her: https://www.startupsvar.dk/aps-anpartsselskab

Iværksætterselskab – IVS: Et IVS er en ”lillebror” til ApS. Men denne konstruktion er lavet, så det er væsentlig lettere at starte et selskab. Du kan oprette et IVS ved at investere minimum 1 kr. som start kapital. Man skal dog være opmærksom på, at der er skærpede krav til opsparing i virksomheden. Man kan fx ikke få udbetalt udbytte før der er opsparet 50.000 kr. Fordelen herved er at du ikke hæfter personligt, akkurat som ved et ApS.

Læs mere her: https://www.startupsvar.dk/registrering-af-virksomhed

 

Nødvendige dokumenter og andre formalia ved oprettelse af CVR nr.

Stiftelsesdokument

Vedtægter

 

Økonomi i egen virksomhed

Når du lavet en prissætning på dine produkter og begynder at sælge produkter til kunder er der nogle ting som man skal være opmærksom på. Men overordnet vil vi anbefale at man benytter et regnskabsprogram. Et eksempel kan fx dinero.dk.

Opret en bankkonto

Du skal oprette en bankkonto til virksomheden, det kan ikke anbefales at bruge sin egen. Tal med din bank om mulighederne, det kan fx være en god ide at oprette to konti, en til drift og en til betaling af moms.

Skal man have en revisor ved stiftelse af selskab?

Det er ikke et krav i alle typer af virksomheder, men det kan være en rigtig god ide at have en revisor involveret så snart der kommer omsætning i virksomheden. En revisor vil typisk kunne hjælp med udfærdigelse af det årlige budget og andre opgaver. Det vil typisk koste penge at have en revisor tilknyttet, og det er en god ide at få sat en revisor post i virksomhedens budget fra begyndelsen.

Skal du have penge ind skal du sende en faktura

Faktura eller regning – same same. Hvis du bruger et regnskabsprogram, så er det nemt at oprette og sende en faktura til kunden. Her kan du også overveje at benytte dig af fx mobilepay løsninger til selve betalingen, men under alle omstændigheder bør der laves en faktura. Der er nogle faste ting som skal indgå på fakturaen. Se listen her: https://www.startupsvar.dk/faktura

Regnskabsprogrammer

Her kan du finde en liste med forskellige regnskabsprogrammer: https://www.startupsvar.dk/regnskabsprogram

 

Skal du betale skat hvis du har egen virksomhed?

Ejer man en virksomhed og man ønsker at få løn af sit arbejde, så skal man principielt ansættes af virksomheden. Dermed vil virksomheden udbetale løn på lige fod med andre ansatte.

Skal du eller dine medarbejdere have udbetalt løn, så skal du lave lønadministration. Det handler om, at virksomheden skal tilbageholde ATP, beregne AM-bidrag og A-skat samt beregne feriepenge. Man kan også få hjælp til dette ved brug af et lønadministrations software. Via dette link finder du en simpel gennemgang af lønadministration: https://www.startupsvar.dk/loenadministration

Virksomheden skal indberette lønoplysninger til eIndkomst og betale A-skat, AM-bidrag samt ATP-bidrag hver måned. Før du kan indberette lønoplysninger til SKAT skal du være registreret som arbejdsgiver på virk.dk og have oprettet dig som bruger i eindkomst. Læs mere om eindkomst her http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234866.

Læs her, hvad du gør efter at have indberettet via eindkomst: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234868&ik_navn=transport

Der er visse ydelser som er skattefrie. Det hedder sig at “hvis arbejdsgiveren betaler udgifter, som medarbejderen har haft i forbindelse med arbejdets udførelse, er godtgørelsen fritaget for beskatning efter samme regler som ved almindelig indkomstbeskatning.” Læs det her http://skat.dk/skat.aspx?oId=92200&chk=214749

Læs mere generelt om indberetning af skat her: http://skat.dk/skat.aspx?oId=1800178&chk=214749

 

Hvordan er det nu lige med det der moms?

Moms er en 25% afgift, som du skal ligge oven i den pris du ønsker at tage for din ydelser. Det kalder man salgsmoms. Købsmoms er den moms som ligger i det produkt eller den ydelse du eller din egen virksomhed har købt.

Den moms du har indsamlet skal indberettes og afleveres til SKAT hver tredje måned. Dog er der den krølle, at du skal trække købsmomsen fra salgsmomsen. Det er det man henviser til når man taler om at ”trække momsen fra” når man køber produkter gennem sin egen virksomhed. Denne udregning hjælper dit regnskabsprogram dig med.

Har du betalt for meget i moms får man selvfølgelig pengene tilbage. Har du ikke lavet nogen penge i en periode skal du stadig husk at indberette dette til SKAT, ellers får man en bøde på 1000 kr. første gang.

Du har pligt til at registrere virksomheden som momspligtig, hvis virksomheden har en omsætning på mere end 50.000 kr. årligt.

Læs mere her: https://www.startupsvar.dk/saadan-fungerer-moms

Læs her hvordan du indretter moms: https://www.startupsvar.dk/Momsindberetning

Momsfritagelse

I langt de fleste tilfælde skal man betale moms af sine ydelser, men i enkelte tilfælde kan du have ydelser som er momsfritaget. Det kan fx gælde, hvis du afholder kurser og workshops. Du skal derimod betale en lønsumsafgift. Er du i tvivl om du skal betale lønsumsafgift bør du ringe og tale med skat.

Se mere om lønsumsafgift her: https://tax.dk/jv/db/D_B_3_1.htm

Årsregnskab
Som virksomhedsejer at du forpligtiget til at kunne vise virksomhedens indtægter og udgifter i løbet af det seneste år. Et iværksætterselskab er omfattet af årsregnskabsloven og skal aflægge et årsregnskab efter samme regler som et aktie- eller anpartsselskab. Årsregnskabet skal offentliggøres og indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Hvad med revision?
Hvis iværksætterselskabet opfylder betingelserne, kan selskabet fravælge revision, ligesom selskabet har mulighed for at vælge udvidet gennemgang i stedet for en revision. Det kræver dog at nogle betingelser er opfyldte. Et fravalg af revision kræver, at selskabet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser; balancesum 4 mio. kr., nettoomsætning 8 mio. kr. og 12 ansatte. Hvis du forventer, at selskabet det første år efter stiftelsen vil være under disse grænser, er der mulighed for at fravælge revision ved stiftelsen.

Du kan læse mere om IVS her: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/iværksætterselskaber

Her kan du læse om hvordan du indberetter via erhvervsstyrelsens digitale indberetningsløsninger: https://erhvervsstyrelsen.dk/husk-indberette-aarsrapport-dit-ivs-0


Iværksætterforums

Ved opstart af virksomhed kan der opstå mange spørgsmål. Samtidig kan udvikling virke udfordrende, hvis man kun har sig selv at sparre med. Er man studerende, tilbyder de fleste uddannelsesinstitutioner et iværksættermiljø, hvor det er muligt at opnå vejledning fra eksperter inden for entreprenørskab samt generel sparring og vidensdeling fra andre som arbejder med opstart af virksomheder. Iværksættermiljøerne eksisterer både på lange og mellemlange videregående uddannelser – tjek din uddannelse for at opnå hjælp og sparring til udvikling af din virksomhed.

  • Københavns Universitet -

 http://www.science.ku.dk/science-innovation-hub/

  • Syddansk Universitet -

https://mitsdu.dk/da/job_og_karriere/entreprenoerskab

  • Aarhus Universitet

http://ivaerksaetter.au.dk/det-kan-au-ivaerksaettere-hjaelpe-med/

http://studentervaeksthus.au.dk

  • Aalborg Universitet

http://www.aau.dk/samarbejde/ivaerksaettere

Hvis man ikke er studerende, eksisterer der andre miljøer som tilbyder hjælp, vejledning og sparring. Flere byer har et kommunalt tilbud, hvor man kan få hjælp og indsigt i opstartsfasen af en virksomhed.   

Produkt

Når man skal ind på et allerede eksisterende marked, er det vigtigt at være bevidst om det produkt man tilbyder. I det følgende afsnit vil vi nævne nogle overvejelser, som er gode at have gjort sig i forbindelse med ens produkt. Listen er et udsnit, og der er derfor andre områder, som også er vigtige i forbindelse med opstart af virksomhed.

Specialisering

Der findes mange forskellige måder at anvende og praktisere sportspsykologi. Det er derfor vigtigt, at man er bevidst om produktet man ønsker at tilbyde i sin virksomhed. Nogle sportspsykologiske konsulenter specialiserer sig i én eller få sportsgrene, hvor andre arbejder mere bredt med mange typer af sportsgrene, erhvervslivet m.m. Det samme gør sig gældende i forhold til målgruppe, hvor der også her er mulighed for at specialisere sig i forhold til ungdom vs. senior, motionist vs. Elite m.m. Om man specialiserer sig eller ej er op til den enkelte, det er blot vigtigt at man er opmærksom på hvad dette har af betydning for ens produkt.

Kunder

Når man starter en virksomhed inden for sportspsykologi, kan det være udfordrende at finde nye kunder. Her er det vigtigt at man er bevidst om de ovenstående punkter, og derved kan rette sig mod den kundegruppe man ønsker. Hvis det er udfordrende at tage første skridt, kan man altid starte første søgen i sit eget netværk.

Prissætning

At prissætte er en af de sværeste processer i opstarten af egen virksomhed, for hvad er man egentligt værd? Prissætning er naturligvis individuelt og kan være varieret afhængig af klient. En god ide kan være at lave en business case før man sender et oplæg, eller fremsender forslag til pris. Opstil de udgifter du har ift. en given klient (fx kørsel, materialer, timeforbrug mm.), herefter er en tommelfingerregel at du som minimum skal tjene 55% (dvs. at udgifter maksimalt bør være 45%) ift. den pris du sætter ind i dit regnestykke.

Herunder er et eksempel på en fiktiv case:

  • Sæt case ind her

Timesats er svært, en hjælp kan være at ligge sig op ad psykologers timesatser:

http://www.dp.dk/wp-content/uploads/loen_takster_honorarer_januar_2017.pdf

Der findes dog ikke nogen gyldenregel og det er dig som afgøre prisen, men pas på med at sætte dig for billigt. Find den rette pris sammen med din klient.